Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

Świadczenia

Rodzinom zastępczym spokrewnionym, niezawodowym oraz rodzinom zastępczym zawodowym i rodzinnym domom dziecka przysługują świadczenia określone w ustawie z dnia 9 czerwca2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 roku, poz. 821 z późn. zm.)

RODZINNYM FORMOM PIECZY ZASTĘPCZEJ przysługują świadczenia obligatoryjne (obowiązkowe)  na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w nich dziecka, nie niższe niż kwota (art. 80 ustawy):

 • 746,00 miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
 • 1131,00 miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz rodzinnym domu dziecka
 • 500 zł miesięcznie – dodatek wychowawczy

Rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka przysługuje ponadto dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie niższy niż kwota 227,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka (art. 81 ust. 1 ustawy).

Wymienione wyżej świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, na następujących zasadach (art. 82 w zw. Z art. 37 ust. 2 ustawy):

 1. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą tej rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia, jeżeli:

Uczy się:

 • W szkole
 • W zakładzie kształcenia nauczycieli
 • W uczelni
 • U pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub legitymującego się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:

- w zakładzie kształcenia nauczycieli

- w uczelni

- u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, na kursach, jeśli ich zakończenie jest zgodnie z indywidualnym programem usamodzielnienia

Świadczenia i dodatki przysługują w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka mają możliwość ubiegać się o świadczenia fakultatywne – uznaniowe (szczegółowe założenia w art. 57 ust 2, art. 64 ust 1, art. 83 określone w w/w ustawie), które mogą być udzielone przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej po dokonaniu indywidualnej oceny w zakresie zasadności przyznania wnioskowanej pomocy, w tym m.in.:

- Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;

- Jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do pieczy zastępczej dziecka;

- Jednorazowe lub okresowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki;

- Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego;

- Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego;

- Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

Tryb udzielania świadczenia z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Składa się z następujących etapów:

 • złożenie osobiste i pisemne wniosku o udzielenie pomocy odpowiednio przez rodzinę zastępczą lub prowadzącą rodzinny dom dziecka
 • w przypadku świadczeń fakultatywnych koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie złożonego wniosku przeprowadza monitoring w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka i sporządza opinię o zasadności wnioskowanego świadczenia
 • sporządzenie decyzji administracyjnej i wydanie jej osobie ubiegającej się o świadczenie;
 • realizacja przyznanych świadczeń

Tryb załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna.

 

Wymagane dokumenty

 1. Dowód osobisty(do wglądu)
 2. Postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej
 3. Akt urodzenia dziecka
 4. Potwierdzenie zameldowania dziecka
 5. Wniosek sądu o zasądzeniu alimentów
 6. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeśli posiada)
 7. Numer konta, na który przekazywana będzie przyznana pomoc (właścicielem konta musi być osoba ustanowiona rodziną zastępczą)
 8. Numer PESEL osoby ustanowionej rodziną zastępczą oraz dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
 9. Zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu o stanie zdrowia osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka
 10. Opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2- letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym dla rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka
 11. Przedłożenie dokumentów (faktur, wycen lub imiennych rachunków).

 

Autor: Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej