Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

Osoby usamodzielniane - zakres pomocy

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:
 1. przyznaje się pomoc na:
  • kontynuowanie nauki,
  • usamodzielnienie,
  • zagospodarowanie;
 2. udziela się pomocy w uzyskaniu:
  • odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  • zatrudnienia;
 3. zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.
Powyższe pomoce nie przysługują w przypadku gdy osoba usamodzielniana:
 1. przebywa w domu pomocy społecznej albo placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym,
 2. otrzymuje pomoc dla osób usamodzielnianych w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
UWAGA!
Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
 • 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,
 • roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.
Do okresów pobytu w pieczy zastępczej wlicza się również:
 • okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę, i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie zostało uchylone;
 • okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej.
UWAGA!
Osoby usamodzielniane są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał pomoc o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

BRAK WSPÓŁPRACY Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM ORAZ NIE REALIZOWANIE POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W INDYWIDUALNYM PROGRAMIE USAMODZIELNIENIA MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ ODMOWY PRZYZNANIA POMOCY.

Wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze przed 1.01.2012r. oraz wychowanków opuszczający młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii obowiązują zapisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.