Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

Sprzęt rehabilitacyjny

Informacje o dofinansowaniu sprzętu rehabilitacyjnego

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby posiadające orzeczenie lub kopię z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 roku.

Ponadto średni miesięczny dochód nie może przekroczyć:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Kryterium dochodowe oznacza - średni miesięczny dochód (netto), w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jaki jest tryb postępowania

 1. Należy złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wraz z załącznikami:
  • Kopia orzeczenia lub kopia z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r,
  • faktura pro-forma
  • Dokument potwierdzający dochód wnioskodawcy i osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe za kwartał (kalendarzowy) poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (nakaz podatkowy, zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto, odcinki renty, emerytury lub decyzja o waloryzacji).
Kwota przyznawanego dofinansowania nie może przekraczać 80% wartości sprzętu. Jednakże uzależniona jest ona od:
 • ilości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych dla powiatu i zatwierdzonych przez Radę Powiatu do wykorzystania na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na dany rok,
 • liczby osób korzystających z dofinansowania,
 • indywidualnej sytuacji Wnioskodawcy.

U W A G A
1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla powiatu na dany rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel.

Czym jest sprzęt rehabilitacyjny?

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w warunkach domowych wykorzystujących ćwiczenia fizyczne, mających za zadanie osiągnięcie - przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej - możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania.

Ze środków Funduszu nie może być dofinansowany sprzęt do rehabilitacji leczniczej, gdyż odbywa się ona na podstawie odrębnych przepisów.

 

Podstawa prawna:
 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 roku, poz. 926)
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2064)
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dodatkowe informacje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szpitalna 2A
21-200 Parczew
pokój Nr 1
tel. 83 355 15 80