Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

Turnusy rehabilitacyjne

Informacje na temat turnusów rehabilitacyjnych

Co to jest turnus rehabilitacyjny?

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego programu turnusu.

Jak długo trwa turnus rehabilitacyjny i gdzie się odbywa?

Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni wyłącznie na terenie kraju.
Wybór miejsca, terminu oraz ośrodka, w którym odbędzie się turnus dokonuje osoba niepełnosprawna będąca uczestnikiem turnusu . ośrodek, w którym odbędzie się turnus, musi być uprawniony uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na turnus wybrany przez osobę niepełnosprawną;

Jakie są rodzaje turnusów rehabilitacyjnych?

Wyróżniamy turnusy rehabilitacyjne:

 1. usprawniająco-rekreacyjny,
 2. rekreacyjno-sportowy i sportowy,
 3. szkoleniowy,
 4. psychoterapeutyczny,
 5. rozwijający zainteresowanie i uzdolnienia,
 6. nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Dla kogo są organizowane turnusy rehabilitacyjne?

Turnusy rehabilitacyjne mogą być organizowane dla następujących grup osób niepełnosprawnych:

 1. z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 2. z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 3. z dysfunkcją narządu słuchu,
 4. z dysfunkcją narządu wzroku,
 5. z upośledzeniem umysłowym,
 6. z chorobą psychiczną,
 7. z padaczką,
 8. ze schorzeniami układu krążenia,
 9. z innymi dysfunkcjami lub schorzeniami.

Turnusy rehabilitacyjne organizuje się dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji.

Jakie są warunki uczestnictwa w turnusie?

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że:

 • Posiada orzeczenie lub kopię z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 roku.
 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach. Informacja o stanie zdrowia nie może być sporządzona wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu. Wystawia ja lekarz, pod opieka którego osoba się znajduje,
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 1. 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 2. 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwot przeciętnego miesięcznego dochodu kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Jaki jest tryb postępowania?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:

 1. Składa Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz z następującymi załącznikami :
 2. Dokument potwierdzający dochód wnioskodawcy i osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe za kwartał (kalendarzowy) poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (nakaz podatkowy, zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto, odcinki renty, emerytury lub decyzja o waloryzacji).
 3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Uchybienia powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

UWAGA!
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!

Ile wynosi wysokość dofinansowania?

 1. 30 % przeciętnego wynagrodzeni
  • dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia,
  • osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 2. 27 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 3. 25 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 4. 20 % przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 5. 20 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 230, poz. 1694 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 roku, poz.2064)

 


Dodatkowe informacje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szpitalna 2A
21-200 Parczew
pokój Nr 1.
tel. 83 355 15 80