Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - Świadczenia

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

 • Kontakt

  Powiatowe Centrum Pomocy
  Rodzinie w Parczewie
  ul. Szpitalna 2A
  21-200 Parczew
  tel./fax. 83 355 15 80
  EPUAP: PcprParczew/SkrytkaESP

   

   

 • Napisz do nas

Świadczenia

Rodzinom zastępczym spokrewnionym, niezawodowym oraz rodzinom zastępczym zawodowym i rodzinnym domom dziecka przysługują świadczenia określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 roku, poz. 821)

RODZINNYM FORMOM PIECZY ZASTĘPCZEJ przysługują świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w nich dziecka, nie niższe niż kwota
(art. 80 ustawy):

 • 694,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej.
 • 1 052,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz rodzinnym domu dziecka.
 • 500,00 zł miesięcznie - dodatek wychowawczy.

Rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka przysługuje ponadto dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie niższy niż kwota 211,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka (art. 81 ust. 1 ustawy).

Wymienione wyżej świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, na następujących zasadach (art. 82 w zw. z art. 37 ust. 2 ustawy):

 1.   osoba, która osiągnęła pełnoletności przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą tej rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia, jeżeli:

    uczy się:

  • w szkole,
  • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
  • w uczelni,
  • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub
   legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 • w uczelni,
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, na kursach, jeśli ich zakończenie jest zgodnie z indywidualnym programem usamodzielnienia

Świadczenia i dodatki przysługują w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.
Rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka przysługują również inne świadczenia wynikające z ustawy (szczegółowe założenia w art. 57, art. 64, art. 83, art. 84 ustawy), w tym m.in.:

 • Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
 • Jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do pieczy zastępczej dziecka;
 • Jednorazowe lub okresowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki;
 • Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego;
 • Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego;
 • Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.